Er I klar til at lege?
Genåbning den 31.07.2021

Kære børn, kære familier – vi er klar igen!

Vi glæder os til sjove stunder med masser af leg og godt humør.

- Onlinereservationer er påkrævet, da der er begrænset adgang
- Adgang kun med coronapas for COVID-19-vaccination.

I Slesvig-Holsten er der fortsat krav om at fremvise dokumentation for: at man er rask efter COVID-19
– at man er vaccineret mod COVID-19 – eller at man er testet negativ

Besøgende i Mr. Scandis Funpark bedes fremvise følgende:

• Er du færdigvaccineret, så medbring dokumentation herfor (sidste stik modtaget mindst 14 dage inden besøg i legeparadiset)

• Er du rask efter at have været smittet med corona, så medbring dokumentation, fx i form af en lægeerklæring

• Opfylder du ikke ovenstående, så medbring dokumentation for negativ hurtigtest (ikke ældre end 24 timer) eller negativ PCR-test (ikke ældre end 48 timer)

• Er du under 18 og går du i skole, så kan du alternativt medbringe en attest udstedt af skolen, der bekræfter, at du testes 2 x ugentligt i forb. med skolens hygiejnekoncept

• Kun børn under 7 år er fritaget for ovenstående

- Hold øje med vores hygiejneregler
- Oplys dine kontaktinformationer via Luca, den tyske corona-app
- Brug mundbind på gangstierne og toiletterne (fra 7 år)

luk
Onsdag - Fredag
kl. 14:30 - 18:30
Lør-, søn, helligdage*
kl. 12:00 - 18:30
*Lukket den 24./25.12.
og 31.12./01.01.

Have fun og vind fine præmier

Forretningsbetingelser for konkurrencer

Læs her vores Generelle Forretningsbetingelser for deltagelse i konkurrencer.

§ 1
De Generelle Forretningsbetingelser gælder for alle konkurrencer, der gennemføres af firmaet Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K., Skandinavien-Damm 2, 24983 Handewitt.

§ 2
Deltagelse i konkurrencerne er gratis og uafhængig af køb af varer eller serviceydelser. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse i konkurrencen.

§ 3
Berettiget til deltagelse er personer, der er over 18 år på deltagelsens tidspunkt. Ikke berettiget til deltagelse er ansatte i firmaet Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. og andre personer, som medvirker i konciperingen og udarbejdelsen af denne konkurrence. En deltager i konkurrencen er den person, der ejer den e-mailadresse, som er blevet angivet ved tilmeldingen til konkurrencen. Der kan kun deltage en deltager pr. konkurrencedeltagelse. En persons konkurrencedeltagelse, der strider mod betingelserne eller en gentagen deltagelse i konkurrencen, resulterer i udelukkelse fra konkurrencen.

I tilfælde af en ikke-overholdelse af disse betingelser for deltagelse i konkurrencen forbeholder udbyderen sig ret til at ekskludere personerne fra konkurrencen.

Personer, som har gjort brug af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffet sig fordele ved manipulation, udelukkes ligeledes fra konkurrencen. Hvis dette er tilfældet, kan gevinster efterfølgende frakendes og forlanges tilbageleveret.

§ 4
Der tildeles kun de gevinster, der er beskrevet nærmere i konkurrencen. Tildelingen af gevinsterne sker blandt de deltagere, som egenhændigt har udfyldt alle de indtastningsfelter, der skal udfyldes for at deltage i konkurrencen, og kun hvis disse angivelser er fuldstændige, forståelige og rigtige.

§ 5
Vinderen af en gevinst underrettes snarest muligt under anvendelse af de ved tilmeldingen til konkurrencen angivne oplysninger. Vinderen skal, efter at have modtaget meddelelsen om at have vundet, inden for en frist på tre måneder bekræfte modtagelsen og opgive de af Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. påkrævede oplysninger. I modsat fald er Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. berettiget til at udnævne en ny vinder ved lodtrækning. Samtidig med accepten af gevinsten giver vinderen tilladelse til, at hans navn anvendes i reklameøjemed af Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. og dets foretagender.

Hvad angår deltagernes indsamlede data, forpligter Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. De indsamlede data anvendes inden for virksomhedsgruppen til reklameformål og markedsforskning.

§ 6
For at kunne deltage i en konkurrence er det nødvendigt, at man lader sig registrere. Der er ingen pligt til at lade sig registrere. Samtidig med registreringen erklærer deltageren sig udtrykkeligt indforstået med, at Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. er berettiget til at gemme de nødvendige data, så længe konkurrencen varer, og også udover denne tidsperiode. Deltageren har til enhver tid ret til at tilbagekalde tilladelsen til at opbevare personoplysningerne og således give afkald på deltagelsen.

§ 7
Formaliteterne omkring overrækkelsen af hovedgevinsten aftales individuelt med vinderen. Vinderen skal selv betale rejseomkostningerne for ud- og tilbagerejsen samt eventuelle yderligere rejse-, forplejnings- og opholdsudgifter. De yderligere gevinster, såfremt det er ting, der kan transporteres, tilsendes vinderen pr. post til den adresse, som er angivet ved tilmeldingen. Efter aflevering af gevinsten til postvæsenet, overgår risikoen på vinderen. Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med leveringen.

§ 8
Kontant udbetaling af realværdien eller ombytning af gevinsterne er ikke mulig. Gevinsterne kan ikke overdrages. Vinderen accepterer nødvendige ændringer i gevinsten, som er betinget af faktorer, der ligger uden for de deltagende firmaers indflydelsesområde. 

§ 9
Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. fritages for alle forpligtelser, når gevinsten er udleveret. Der hæftes ikke for rets- eller tingsmangler.

§ 10
En forpligtelse til skadeserstatning fra Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K.'s og dets organers side, dets ansatte eller stedfortrædere eller andre personer i forbindelse med denne konkurrence, er begrænset til forsæt eller grov uagtsomhed, uanset hvilket retsgrundlag, der måtte foreligge.

Afgørelserne, der er truffet af Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K., er endegyldige. Forespørgsler desangående kan ikke besvares. Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Såfremt en sådan afbrydelse af konkurrencen er forårsaget af en deltageres adfærd, kan Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. forlange erstatning for den opståede skade.

§ 11
Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. forbeholder sig ret til uanmeldt at ændre betingelserne for deltagelse. De Generelle Forretningsbetingelser er gyldige på det tidspunkt, webstedet benyttes. Det er ikke nødvendigt med en særlig underretning herom.

Sagen kan ikke indbringes for domstolene.

Foreliggende betingelser for deltagelse samt det samlede retsforhold mellem deltagerne og Mr. Scandis Funpark, Indehaver: Hans-Werner Petersen e.K. er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Såfremt enkelte bestemmelser i betingelserne for deltagelse skulle være eller blive ugyldige, berøres de øvrige betingelser for deltagelse ikke heraf.